2008. október 16., csütörtök

Iparművészeti képzés -Tervező grafika

TERVEZŐGRAFIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK
1. Az alapképzési szak megnevezése: tervezőgrafika
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
- szakképzettség: tervezőgrafikus
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: BA in Graphic Design
3. Képzési terület: művészet
4. Képzési ág: iparművészet
5. A képzési idő félévekben: 6 félév
6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: -
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: -
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit
6.4. A portfolióhoz (diplomatervezési feladathoz) és a szakdolgozathoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit
a) A portfolióhoz (diplomatervezési feladathoz) rendelhető minimális kreditérték: 5 kredit
b) A szakdolgozathoz rendelhető minimális kreditérték: 5 kredit
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 90 kredit
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: -
7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A szakon folyó oktatás célja olyan tervező grafikusok képzése, akik a vizuális kultúrában való felkészültségük, humán ismereteik és műveltségük birtokában képesek a szellemi, eszmei tartalmak vizuális formában történő megjelenítésére. Felelősséget éreznek az általános vizuális kultúra terjesztéséért, színvonalának emeléséért. A képzés célja a tervtől a kész grafikai munkáig minden munkafolyamat (kép, tipográfia, hang, mozgás stb.), továbbá a technikai kivitelezés oktatása annak érdekében, hogy sokszorosításra alkalmas minőségben (print, multimédia, online hálózat) alkalmas minőségű munkák ltrehozására készítse fel a hallgatókat. A képzés fontos eleme az intuíció és a tudatosság ötvözése a tervezésben. A végzettek kellő mélységű szakmai és elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés mesterszinten történő folytatására.
a) Az alapfokozat birtokában a tervezőgrafika alapképzési szakon végzettek ismerik:
- a grafikai tervező tevékenységhez szükséges alapszintű gyakorlati és elméleti ismereteket,
- tervezőgrafika és tágabb értelemben a vizuális kommunikáció különböző területeit,
- a kommunikáció és az információ mélyebb összefüggéseit, azok értelmezéseit,
- az információk megszerzésének és adaptálásának eljárásait és módszereit,
- a legújabb grafikai technológiai eljárásokat,
- a rokonítható (kiegészítő és támogató) médiumok gyakorlatát,
- a prezentáció – mint az elsajátított ismeretanyag gyakorlati produktuma – készítésének elveit,
- a tervezőgrafika területén előforduló speciális ábrázolási technikákat és tervezési módszereket.
b) Az alapképzési szakon végzettek alkalmasak:
- tervezőgrafikusi szakképzettségüknek megfelelő munkakörök ellátására,
- egy üzenet megtervezésére, megvalósítására, amely társadalmi, racionális és emocionális igényeket elégít ki,
- a terv megvalósításához szükséges együttműködésre, a társadalmi, műszaki és gazdasági területek szakembereivel,
- a szakterületen felmerülő általános tervezőgrafikai feladatok megoldására és nyomdai előkészítésére,
- egy-egy szakmai feladat eszmei, tartalmi, gazdasági és társadalmi szempontú elemzésére,
- a tervezett üzenettel kapcsolatos tervezési megfontolásaik indokolására, döntéseik alátámasztására.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- együttműködési, kapcsolatteremtő képesség,
- az egyéni döntéshozatal képessége,
- csoportmunkára való képesség,
- minőségtudat és minőségigény,
- sikerorientáltság,
- kritikai attitűd,
- az értékek megteremtésére és megőrzésére törekvő magatartás,
- kreativitás.
8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:
- alapozó ismeretek: 30-60 kredit
művészeti tanulmányok (rajzi, alaktani, színtani, tipográfiai tanulmányok); szakelméleti alapismeretek (általános vizuális kommunikációs szaktörténet); elméleti stúdiumok (általános elméleti alapismeretek);
- szakmai törzsanyag: 70-170 kredit, ebből
a) kötelező tervezési és szakelméleti ismeretek, kötelező általános elméleti ismeretek: 30-80 kredit
tervezési stúdiumok (grafikai tervezési alapismeretek, kreatív tervezés); tipográfiai stúdiumok (tipográfiai alapismeretek, kreatív tipográfiai tervezés); szakági ismeretek (informatika, számítógépes ismeretek, programelsajátítások, nyomdai előkészítési ismeretek); szakelmélet (médiasokszorosítás, nyomdatechnológia); elméleti stúdiumok (filozófiai, művészettörténeti és társadalomtudományi ismeretek);
b) szakmai gyakorlatok: 10-20 kredit
c) differenciált szakmai ismeretek: 30-70 kredit
kötelezően választható tervezési és szakelméleti ismeretek, kötelezően választható általános elméleti ismeretek: tervezési stúdiumok (például látványtervezés, fotográfiai stúdiumok, kalligráfia); szakági ismeretek (például tervezési módszertan, dramaturgia, prezentációs technika); elméleti stúdiumok (filozófiai, művészettörténeti és társadalomtudományi ismeretek).
9. Szakmai gyakorlat:
A szakmai gyakorlatok célja, hogy a hallgatók a grafikai tervezés különböző területein megismerjék az ügynökségek tervezőmunkáját, illetve a tervezőstúdiók vagy kisebb tervező-gyártó vállalkozások mindennapjait. A hallgató a szakmai gyakorlat alatt bekapcsolódik néhány cég tervezőmunkájába és felkészültségének megfelelő feladatok megoldásában vesz részt.
10. Nyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

Nincsenek megjegyzések:

Karinthy Szalon Kiállítás