2008. október 16., csütörtök

Iparművészeti képzés- Textil szak

A képzés öt szakirányban történik: szövöttanyag-tervező, nyomottanyag-tervező, kötöttanyag- és formatervező, öltözéktervező, öltözék-kiegészítő tárgy (bőr) tervező.

A képzés célja olyan textiltervezők képzése, akik általános műveltségük és kreativitásuk alapján alkalmasak szakmai területükön tervezési feladatok ellátására, a gazdasági és technológiai követelmények figyelembevételével. Tervezőként a textiles kultúra színvonalának fejlesztésére és a hagyományok megőrzésére, minőségi megújítására törekszenek.

Az első év alapozó ismereteket ad egységesen minden hallgatónak.

A második és a harmadik évben a művészeti tanulmányok, tervezési tanulmányok mellett a szakgyakorlatok – szakoktatás-műhely ismeretek, a szakági ismeretek adják a szakmai tudáshoz szükséges hátteret. A hallgatók műveltségi szintjének emelésében kiemelkedő szerep jut a szakelméleti, a szaktörténeti tantárgyaknak.

Az oktatás folyamatában meghatározó szerepet kapnak a nemzetközi pályázatok, szakmai versenyek, kapcsolatok cégekkel.
A bolognai kétfokozatú oktatásban a BA textiles oktatási program és a ráépülő MA képzés lehetővé teszi a hallgatók személyes képzési útjának kialakítását. Cél a sokoldalú, kreatív tervezői szemlélet kialakítása art-craft-design vonatkozásokban, megalapozva a hallgatók korszerű szakmai magatartását.

TEXTILTERVEZÉS ALAPKÉPZÉSI SZAK
1. Az alapképzési szak megnevezése: textiltervezés
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
- szakképzettség: textiltervező (zárójelben megjelölve a szakirányt)
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: BA in Textile Design
3. Képzési terület: művészet
4. Képzési ág: iparművészet
5. A képzési idő félévekben: 6 félév
6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: -
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 30 kredit
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit
6.4. A portfolióhoz (diplomatervezési feladathoz) és a szakdolgozathoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit
a) A portfolióhoz (diplomatervezési feladathoz) rendelhető minimális kreditérték: 5 kredit
b) A szakdolgozathoz rendelhető minimális kreditérték: 5 kredit
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 90 kredit
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: -
7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A szakon folyó oktatás célja olyan textiltervezők képzése, akik alkalmasak szakmai területükön tervezési feladatok ellátására, a gazdasági és technológiai követelmények figyelembevételével. Önálló tervezőként vagy alkalmazottként a textiles kultúra színvonalának fejlesztésére és a hagyományok megőrzésére, minőségi megújítására törekszenek. Felkészültségük alapján alkalmasak egyedi és sorozatban gyártható tárgyak tervezésére és elkészítésére önállóan is, valamint tervezői és kivitelezői csoportok tagjaként is. Szakmai és elméleti ismereteik alapján alkalmasak tanulmányai mesterképzésben történő folytatására.
a) Az alapfokozat birtokában a textil alapképzési szakon végzettek ismerik:
- a textiltervezés alapszintű gyakorlati és elméleti ismereteit,
- a textiltervezés területén felmerülő sokrétű tervezési feladatok megoldási lehetőségeit,
- a szakmai feladatok elemzésének ipari, gazdasági és társadalmi szempontjait,
- az etikai, műszaki és gazdasági szempontok tervezésbe való integrálását.
b) Az alapképzési szakon végzettek alkalmasak:
- textiltervezői képzettségüknek megfelelő kreatív feladatok ellátására,
- egy tárgy, termék megtervezésére, amely alkalmas az egyéni és társadalmi, racionális és emocionális igények kielégítésére,
- társadalmi, műszaki és gazdasági területek szakembereivel való együttműködésre,
- tervezési koncepciójuk indoklására, döntéseik megvédésére,
- a textiltervezés területén szokásos speciális ábrázolási technikák és tervezési módszerek színvonalas alkalmazására.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás,
- jó együttműködési készség,
- személyes felelősségtudat, etikai érzék,
- minőségtudat és minőségigény,
- sikerorientáltság,
- kritikai érzék,
- értékek kialakítására és megtartására törekvő magatartás,
- döntéshozatal képessége.
8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:
- alapozó ismeretek: 30-60 kredit
művészeti tanulmányok (rajz, szín-, plasztika- és formatanulmányok); tervezési stúdiumok (tervezési alapismeretek); szakelméleti ismeretek (textilkémia és anyagismeret, néprajz); elméleti stúdiumok (általános elméleti alapismeretek);
- szakmai törzsanyag: 70-170 kredit, ebből
a) kötelező tervezési és szakelméleti ismeretek, kötelező általános elméleti ismeretek: 30-80 kredit
művészeti tanulmányok (rajz, festés, szakmai ábrázolás, vizuális stúdiumok); szakelmélet (textil- és viselettörténet); szakági ismeretek (számítógépes tervezési ismeretek); szakgyakorlat (prototípus előállításának ismeretei); elméleti stúdiumok (filozófiai, művészettörténeti és társadalomtudományi ismeretek);
b) szakmai gyakorlatok: 10-20 kredit
c) differenciált szakmai ismeretek: 30-70 kredit
- kötelezően választható tervezési és szakelméleti ismeretek, kötelezően választható általános elméleti ismeretek: tervezési stúdiumok (például szakirányok szerinti tervezési alapismeretek); szakági ismeretek (például szakirányok szerinti általános gyakorlati – technológiai és termékkonstrukciós – ismeretek); elméleti stúdiumok (filozófiai, művészettörténeti és társadalomtudományi ismeretek);
- kötelezően választható szakirányú modulok (például szövöttanyag-tervező, nyomottanyag-tervező, kötöttanyag- és formatervező, öltözéktervező, öltözékkiegészítő-tervező szakirányok):
A kötelezően választható szakirányú modulok (szakirányok) a kötelezően választható ismeretek és a szabadon választható ismeretek egyes tantárgyainak, valamint a szakmai gyakorlatoknak (a szakirány tanterve által) meghatározott csoportosításával teljesíthetőek. A kötelezően választható szakirányú modulok (szakirányok) kreditértéke: 30-50 kredit.
9. Szakmai gyakorlat:
A szakmai gyakorlatok célja, hogy a hallgatók a textiltervezés területén megismerjék a különböző szakmai vállalkozások (például kézifestő, kéziszövő műhelyek, méretes szalonok, kötött és hurkolt alapanyag-gyártó és konfekció cégek, design stúdiók, bőrdíszműves cégek, táska- és cipőgyártó cégek, lakástextil-gyártó cégek stb.) tervezői és gyártói munkafolyamatait, marketing stratégiáját, és a szakmai gyakorlat alatt aktívan bekapcsolódjanak a választott cég aktuális feladatainak megoldásába.
10. Nyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

Nincsenek megjegyzések:

Karinthy Szalon Kiállítás