2008. október 17., péntek

Építőművészet-alapszak

ÉPÍTŐMŰVÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK
1. Az alapképzési szak megnevezése: építőművészet
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
– szakképzettség: építőművész (BA)
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: BA in Architecture
3. Képzési terület: művészet
4. Képzési ág: építőművészet
5. A képzési idő félévekben: 6 félév
6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: -
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: -
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit
6.4. A portfolióhoz (diplomatervezési feladathoz) és a szakdolgozathoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit
a) A portfolióhoz (diplomatervezési feladathoz) rendelhető minimális kreditérték: 5 kredit
b) A szakdolgozathoz rendelhető minimális kreditérték: 5 kredit
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 90 kredit
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: -
7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
Az építőművész alapképzési szak célja olyan szakemberek képzése, akik képzettségük és képességük révén építész stúdiók, vállalkozások, hatóságok és egyéb intézmények alkalmazásában az épített környezet tervezésében, menedzselésében elsősorban a művészi igényességet igénylő feladatok megoldásában – irányítás mellett – részfeladatokat látnak el. Tervezési jogosultsághoz nem kötött területeken önállóan is tevékenykedhetnek. A képzés célja továbbá, hogy a megszerzett ismeretek alapul szolgáljanak a továbbtanulásra a mesterképzésben, illetve egyéni vagy szervezett továbbképzéseken.
a) Az alapfokozat birtokában az építőművészet alapképzési szakon végzettek ismerik:
- az építészeti terek és formák kialakítását, az arányok, a tömegek és a lépték helyes megválasztását,
- az épített konstrukciók alapvető műszaki méretezését,
- az épületszerkezetek korrekt kialakítását és az anyagok helyes kiválasztását,
- az építészet társadalmi beágyazottságából eredő kötöttségek kezelését,
- a tervezés humán kérdéseit,
- a társművészetek integrálási módozatait,
- az épületek statikai működését, az épületszerkezetek funkcionális kialakítását, a szükséges épületinstallációk (gépészet, elektromosság) működési elveit.
b) Az alapképzési szakon végzettek alkalmasak:
- egy tervező teamben munkatársként részt venni a tervezési munka minden fázisában, a beépítési tervtől az épülettervezésen át a belsőépítészeti részletekig,
- kiemelt grafikai munkák elvégzésére a tervezési feladatok prezentációjához,
- nagyobb léptékű munkák egyes belső tereinek önálló belsőépítészeti feldolgozására,
- engedélyhez nem kötött kisebb volumenű környezetalakítási munkák önálló megtervezésére,
- kisebb léptékű belsőépítészeti feladatok önálló megoldására.
c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- széles körű műveltség,
- felelősség,
- egyéni döntéshozatali képesség,
- minőség iránti igény,
- kritikai attitűd,
- értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartás,
- önálló vagy szervezett formában történő folyamatos továbbképzés iránti igény,
- jó kézügyesség és rajzkészség,
- térlátás.
8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:
- alapozó ismeretek: 30-60 kredit
művészeti tanulmányok (rajz, színtan, formatan, anatómia, ábrázoló geometria); tervezési alapismeretek (építészeti tervezés); elméleti stúdiumok (általános elméleti alapismeretek);
- szakmai törzsanyag: 70-170 kredit, ebből
a) kötelező tervezési és szakelméleti ismeretek, kötelező általános elméleti ismeretek: 30-80 kredit
tervezési stúdiumok (építészeti, belsőépítészeti tervezés); szakelmélet (statika, épületszerkezettan, épületgépészet és villamosság, szaktörténet); elméleti stúdiumok (filozófiai, művészettörténeti és társadalomtudományi ismeretek);
b) szakmai gyakorlatok: 10-20 kredit
c) differenciált szakmai ismeretek: 30-70 kredit
kötelezően választható tervezési és szakelméleti ismeretek, kötelezően választható általános elméleti ismeretek:
művészeti tanulmányok (például formatan, mintázás, színtan); tervezési stúdiumok (például bútorszerkezettan, kreatív stúdiumok); elméleti stúdiumok (filozófiai, művészettörténeti és társadalomtudományi ismeretek).
9. Szakmai gyakorlat:
A szakmai gyakorlatok célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a tervezőirodai munka sajátosságaival, belelássanak az épület megvalósulási folyamatába: a tervezési fázistól a megbízóval, majd a kivitelezőkkel folyó egyeztetéseken keresztül a tervezési művezetésig.
10. Nyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

Nincsenek megjegyzések:

Karinthy Szalon Kiállítás